Välkomna till årsmöte för Växjö Ju-jutsuklubb.

Plats: Klubbrummet i Växjö Simhall (under trappan ner till dojon)

Tid: Söndagen 26 mars kl. 14.00

Anmälan till årsmötet sker till ordforande@vjjk.net

Inskick av motioner mejlas till ordförande senast 14 dagar innan årsmötet: ordforande@vjjk.net

Nedan visas dagordningen:

1. Mötet öppnas

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av mötesordförande

6. Val av mötessekreterare

7. Val av justeringsmän tillika rösträknare

8. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2022.

9. Föredragande av förvaltningsberättelsen för 2022.

10. Föredragande av revisionsberättelsen för för 2022.

11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet av styrelsens förvaltning av klubbens medel för 2022.

12. Val av:

A. Föreningens Ordförande för en tid av 1 år

B. Föreningens Sekreterare, för en tid av 1 år

C. Föreningens Kassör, för en tid av 1 år

D. Föreningens Ledamot för Ju-jutsu Kai, för en tid av 1 år

E. Föreningens Ledamot för BJJ, för en tid av 1 år

F. Föreningens Barnansvarig, för en tid av 1 år

G. Föreningens revisorer, för en tid av 1 år

H. Tre ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska vara sammankallande

13. Beslut om godkännande av tillgång och användandet av Swedbank internetbank

14. Fastställande av medlems- och träningsavgifter:

A. Vuxenträning, 14+ år

B. Barnträning, 9-13 år

C. Knatteträning, 6-8 år

D. Dan-graderade

E. Instruktörer/Uppdragsposter

15. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2023.

16. Behandling av förslag och inkommande motioner som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem 14 dagar innan Årsmötet.

17. Övriga frågor

18. Avtackande av styrelsemedlemmar

19. Mötet avslutas