Nedan visas dagorningen för det extrainsatta årsmötet den 14 dec kl 19.00 i klubbrummet

1. Mötet öppnas

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av mötesordförande

6. Val av mötessekreterare

7. Val av justeringsmän tillika rösträknare

8. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2021.

9. Föredragande av förvaltningsberättelsen för 2021.

10. Föredragande av revisionsberättelsen för för 2021.

11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet av styrelsens förvaltning av klubbens medel för 2021.

12. Val av:

A. Föreningens Ordförande för en tid av 1 år

B. Föreningens Kassör, för en tid av 1 år

C. Föreningens Ledamot för Ju-jutsu Kai, för en tid av 1 år

D. Föreningens Ledamot för BJJ, för en tid av 1 år

13. Beslut om godkännande av tillgång och användandet av swedbank internetbank

14. Avtackande av Styrelsemedlemmar

15. Mötet avslutas